منتشر شد: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال ۱۳۹۹

قانون بودجه

همراه با:
–  ضوابط اجرایی قانون بودجه
– ضرایب حقوق کارکنان (شاغل و بازنشسته)
– جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی …
– زیرنویس قوانین و مقررات اشاره‌شده در متن

برای تهیه با دفتر انتشارات تماس بگیرید.
تلفن: ۲۲۳۹۷۳۶۱-۰۲۱
همراه و پیام‌گیر واتس‌اپ: ۰۹۱۲۰۱۳۹۳۷۴